تقویم نمایشگاه های خارجی

سمینار مشترک تجاری ایران و عراق با هدف تامین اقلام مصرفی اربعین 2017 نمایشگاه تخصصی – بین المللی غذایی و کشاورزی در کابل – افغانستان 3 لغایت 6 مردادماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی – قزاقستان 13 لغایت 16 مهرماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاشکند – ازبکستان آبان ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بصره – عراق آذر ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در نجف – عراق  دی ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کابل – افغانستان  بهمن ماه 1396 نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد – ترکمنستان  اسفند ماه...